Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Akademii Medycznej w Warszawie

Sekretariat|Dla studentów|Linki

Dla studentów

Kankusta Duo

UWAGA !!!
Studenci V i VI roku I Wydziału Lekarskiego.

Zajęcia fakultatywne z medycyny sądowej odbywają się w czwartki od godz. 14,00.
Pierwsze zajęcia w dniu 13.10.2005r.
Zapisy na zajęcia prowadzi Sekretariat Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej (I piętro w okienku).
Warunkiem prowadzenia zajęć jest zebranie grupy 5 - osobowej.

Zajęcia z Medycyny Sądowej prowadzone są dla studentów:

V i VI roku Wydziałów Lekarskich AM
IV roku Wydziału Stomatologii AM
III roku Wydziału Nauki o Zdrowiu AM
VI roku English Division
Wydziału Prawa UW

https://nutresinherbapureear.com/Oficjalna strona dystrybutora Nutresin Herbapure Earhttps://nutresinherbapureear.com/
Auresoil Sensi & Secure – artykułInnowacyjny olejek do uszu. Odzyskaj skuteczny słuch!http://www.kulnaro.pl

 • V i VI roku Wydziałów Lekarskich AM

 • Program realizowany jest w bloku dwutygodniowym obejmującym zajęcia praktyczne (w sali sekcyjnej, pracowniach) oraz w ramach seminarium.
  Obecność na zajęciach obowiązkowa.

  Forma zaliczenia - egzamin ustny:
  - bezpośrednio po bloku zajęciowym jako forma gratyfikacji dla wyróżniających się studentów
  - w sesji egzaminacyjnej w terminie podanym w Dziekanacie

  Początek zajęć o godz. 8.30.
  W sprawach studenckich - należy zgłaszać się do Zakładu osobiście, codziennie w godz. 13.00 - 13.30.

  Zakład zapewnia środki ochrony osobistej:
  - fartuchy,
  - fartuchy ochronne plastikowe,
  - rękawice jednorazowe.

  Wykłady z medycyny sądowej odbywają się w semestrze zimowym w każdy wtorek, rozpoczęcie o godz. 14.15 w sali wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej AM przy ul. Oczki 1.


  TEMATYKA WYKŁADÓW Z ZAKRESU MEDYCYNY SĄDOWEJ:

  1. Rola i zadania medycyny sądowej.
  2. Zagadnienia prawne w medycynie sądowej.
  3. Tanatologia sądowo-lekarska. Identyfikacja zwłok.
  4. Oględziny miejsca znalezienia zwłok (tj. miejsca czynu przestępczego).
  5. Traumatologia sądowo-lekarska.
  6. Zagadnienia związane z życiem seksualnym (przestępstwa seksualne)
  7. Ciąża, poród, poronienie - z punktu widzenia medycyny sądowej.
  8. Odpowiedzialność prawna lekarza.

  Plan seminariów w blokach zajęciowych:

  • seminarium wprowadzające,
  • orzecznictwo sądowo-lekarskie,
  • medycyna wypadkowa,
  • dzieciobójstwo,
  • toksykologia I,
  • toksykologia II,
  • toksykologia III,
  • serologia,
  • hemogenetyka.

  Tematy zajęć fakultatywnych z medycyny sądowej dla studentów V i VI roku I Wydziału Lekarskiego:

  • Podstawy biochemiczne i farmakologiczne toksykologii (2 godz.)
  • Toksykologia wybranych związków (2 godz.)
  • Podstawy analizy toksykologicznej (2 godz.)
  • Metody oznaczania alkoholu etylowego w materiale biologicznym i powietrzu wydychanym oraz interpretacja wyników (2 godz.)
  • Opiniowanie w sprawach związanych z ustalaniem stanu trzeźwości (2 godz.)
  • Zagadnienia techniczne dotyczące pobierania, przechowywania i opracowywania materiału biologicznego pod kątem badań genetycznych (3 godz.)
  • Opiniowanie w nietypowych przypadkach analizy pokrewieństwa (3 godz.)
  • Mutacje STR i mtDNA w nowotworach: przyczyna czy skutek ? (3 godz.)
  • Analiza genetyczna materiału archeologicznego (2 godz.)
  • Zagadnienia genetycznych uwarunkowań niedosluchu (3 godz.)
  • Zagadnienia genetycznych uwarunkowań cukrzycy (3 godz.)
  • Wykorzystanie polimorfizmu chromosomu Y w badaniach z zakresu genetyki populacyjnej (3 godz.)


  Piśmiennictwo obowiązujące i uzupełniające:

  1. Medycyna sądowa dla studentów S. Raszeja i wsp., PZWL 1993
  2. Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne Z. Marek, M. Kłys, Zakamycze 2002
  3. Medycyna sądowa dla studentów medycyny A. Jakliński i wsp., PZWL 1979
  4. Medycyna sądowa B. Popielski, J. Kobiela, PZWL 1972
  5. Medycyna sądowa V.J. DiMaio, D. DiMaio (red. B. Świątek i Z. Przybylskiego), Urban&Partner; 2003
  6. Kodeks Karny
  7. Lekarskie Prawo Karne M. Filar, Zakamycze 2000
  8. Błąd Lekarski Z. Marek, Zakamycze 2000

 • IV roku Wydziału Stomatologii AM

 • Program realizowany jest w bloku jednotygodniowym.
  Obecność na zajęciach obowiązkowa.
  Zajęcia kończą się zaliczeniem.

  Początek zajęć o godz. 8.00.

  Spawy studenckie - należy zgłaszać się do Zakładu osobiście, codziennie w godz. 13.00 - 13.30.

  Zakład zapewnia środki ochrony osobistej:
  - fartuchy,
  - fartuchy ochronne plastikowe,
  - rękawice jednorazowe.

  Zajęcia z medycyny sądowej dla Oddziału Stomatologii obejmują:
  - seminaria
  - zajęcia praktyczne

  Tematyka:
  Seminaria dotyczą pojęcia i zadań medycyny sądowej, ogólnych zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad powoływania i roli biegłego. Ponadto omawiane są zasady i sposoby identyfikacji zwłok o nieustalonej tożsamości, w szczególności metody oparte na porównawczych badaniach odontologicznych oraz inne przykłady wykorzystania uzębienia np. do identyfikacji śladów kryminalistycznych. Kolejne seminarium dotyczy zasad orzecznictwa sądowo-lekarskiego, w tym kwalifikacji prawnej uszkodzeń ciała w obrębie twarzoczaszki i uzębienia oraz ich następstw dla zdrowia i życia pokrzywdzonych.

  Zajęcia praktyczne obejmują sądowo-lekarskie oględziny zwłok - w tym ogólne zasady i podstawy prawne wykonywania sekcji, sekcję zwłok osoby o nieustalonej tożsamości ze szczegółową oceną uzębienia oraz sekcję urazową ze szczególnym naciskiem na obrażenia w obrębie twarzoczaszki.

   

 • III roku Wydziału Nauki o Zdrowiu AM

 • - Kierunek: Pielęgniarstwo – zajęcia fakultatywne
  - Kierunek: Zdrowie Publiczne; specjalność: Ratownictwo Medyczne

  Zajęcia odbywają się w bloku jednotygodniowym w wymiarze 20 godzin, w tym 10 godzin ćwiczeń oraz 10 godzin seminariów.


  Proponowane tematy prac licencjackich w roku akademickim 2005/2006:
  Promotor: mgr biol. Agnieszka Siwińska-Ziółkowska

  1. Zatrucia śmiertelne w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie w latach 2000 - 2005.
  2. Przemiany alkoholu etylowego w organizmie człowieka.
  3. Biochemiczne podstawy działania związków z klasy amfetamin.
  4. Alkohol etylowy w aspekcie opiniowania sądowo-lekarskiego o stanie trzeźwości.
  5. Leki stosowane w chorobach układu krążenia - symptomatologia zatruć, bezpieczeństwo stosowania.
  6. Możliwości diagnostyczne w przypadkach ostrych zatruć.
  7. Terapia ostrych zatruć w Polsce.
  8. Zatrucia tlenkiem węgla.

   

 • VI roku English Division

 • Number of teaching hours:
  The course covers 55 hours of instruction divided as below
  - practical training: 25 hours (every day from 8.30 am to 10 am)
  - seminars: 30 hours (every day from 10.30 am to 12.00 am)

  duration of the course: 2 weeks (Classes are held in blocks of two weeks)

  Assessment of student performance: On completion of the course students should perform test autopsy with preparation of protocol and forensic opinion. Examination (written multiple choice test with 50 questions) is organised immediately after the two weeks unit. A minimum of 26 correct answers is needed to pass the test.

  The aim of the course The aim of the training is to adapt medical knowledge for legal purposes

  Topics of seminars:

  1. The role and tasks of forensic medicine (2 hrs.).
  2. Legal issues in forensic medicine (2 hrs.).
  3. Forensic thanatology (2 hrs.).
  4. Inspection of the site where corps was found – the scene of crime (2 hrs.).
  5. Forensic traumatology (2hrs.).
  6. Sex related issues (sexual offence) (2 hrs.).
  7. Pregnancy, childbirth, and abortion from the forensic point of view (2 hrs.).
  8. The doctor’s legal responsibility (1 hr.).
  9. Forensic hemogenetics (investigation of disputed paternity, examination of material evidence) (2 hrs.).
  10. Transplantology issues in forensic medicine, penal and civil jurisdiction, accident and traffic medicine (5 hrs.).
  11. Forensic toxicology with emphasis on assessment of states of alcohol intoxication (5 hrs.).

  Topics of practical classes:

  1. Forensic autopsy: technique and documentation.
  2. Sudden death due to disease.
  3. Violent suffocation (foreign body in upper respiratory tract).
  4. Drowning.
  5. Exposure to low and high temperatures. Electric shock.
  6. Poisoning.
  7. Infanticide.
  8. Death through injury. Injuries caused by blunt instruments, sharp instruments, gunshot wounds.
  9. Traffic accidents, work accidents.

  Basic textbooks:
  Simpson’s Forensic Medicine. Bernard Knight. 11th edition.
  Publisher: Arnold (ISBN 0 340 613701 X )

  Complementary textbooks:
  Forensic Pathology. B. Knight.
  Publisher: Arnold (ISBN 0-340-58897-7 )

  Vincent J. M. Di Mayo. Gunshot Wounds. Practical aspects of firearms, ballistics, and forensic techniques 2nd edition
  CRC Press (ISBN 0-8493-8163-0 )

  Keith Inman, Norah Rudin An Introduction to Forensic DNA Analysis
  CRC Press (ISBN 0-8493-8117-7)

 • Wydziału Prawa UW

 • Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu (wtorek) w godz. 13.00 - 14.30 w wymiarze 30 godzin dla kursu, w tym 20 godz. wykładów i 10 godz. zajęć praktycznych.

  Zajęcia kończą się zaliczeniem.

  Powrót

  Webmaster | ©2005 IT Development